Toelichting stappenplan

  • iedereen (publiek zichtbaar)

1. Ambitie

Bijna alle gemeenten hebben duurzaamheidsambities (bijvoorbeeld de gemeente is klimaatneutraal in 2030). Slechts een klein deel van alle gemeenten hebben dit doorvertaald naar het gemeentelijk vastgoed. Het hebben van een reële en concrete ambitie voor het vastgoed helpt bij de realisatie. Het biedt een kader voor welke maatregelen wel/niet of later in de tijd uit te voeren. Een voorbeeld van een duurzaamheidsambitie voor het gemeentelijk vastgoed is dat alle gebouwen gemiddeld label A hebben in 2030, zoals ook is afgesproken in het energieakkoord.  

2. Meten is Weten

Een goed overzicht en inzicht is vereist waar het gemeentelijk vastgoed uit bestaat. Om welke panden gaat het? Wat is de staat van onderhoud? Welke panden worden (mogelijk) binnen afzienbare tijd verkocht of veranderen van functie en natuurlijk wat is het huidige energieverbruik. Geadviseerd wordt om het gemeentelijk vastgoed onder 1 afdeling te brengen zodat strategische keuzes en het beheer integraal geborgd zijn. 

Het wordt ook steeds meer gemeengoed om het energieverbruik van het vastgoed te monitoren. De energieverbruikcijfers zijn dan per kwartier of uur af te lezen wat niet alleen veel informatie biedt over het actuele verbruik maar ook laat zien waar er (mogelijk) verspilling aanwezig is. Het terugdringen van verspilling kan oplopen tot 20% energiebesparing dus monitoring loont. Deze cijfers zijn ook nodig om een goede afweging te maken welke energiemaatregelen het beste renderen. Dit is maatwerk en gebouwspecifiek.    

3. Energiemaatregelen

Welke energiemaatregelen worden getroffen en wanneer is afhankelijk van ambitie, rendement, financiële ruimte, verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en/of meerjarenonderhoudsplan (vervangingsinvestering). Er kunnen ook andere (politieke) redenen zijn om bepaalde energiemaatregelen te treffen zoals het plaatsen van zonnepanelen vanwege de voorbeeldfunctie van de gemeente. Met de scan 'Verduurzaming overheidskantoren’ kunt u een eerste indruk krijgen van de financiële effecten van 30 maatregelen op het gebied van energie- en waterbesparing. Met de checklist ‘Verduurzamingsmaatregelen overheidskantoren’ kunt u de verbetermaatregelen in meer detail inventariseren. Voor 25 gemeenten bieden wij gratis deskundig energieadvies voor één gemeentekantoor per gemeente. >> meer informatie

4. Financiering en aanbesteding

Een geheel andere afweging en keuze is of de gemeentelijke organisatie zelf de te nemen energiemaatregelen kiest, beheert en financiert of hier de markt een rol in laat vervullen. Zo worden er steeds meer zogenaamde energieprestatiecontracten gesloten waarbij het risico van het rendement van de energiemaatregelen bij een marktpartij wordt belegd of, zoals onlangs de gemeente Enschede, het beheer en onderhoud van de gehele vastgoedportefeuille uitbesteedt.

Er zijn, naast de traditionele manier van financieren meerdere mogelijkheden die, al is het nog in beperkte mate, ook al worden toegepast. De keuze van de financieringsconstructie bepaalt ook de wijze van aanbesteden. Maak je de selectie- en gunningscriteria heel specifiek of daag je de markt uit en zijn de criteria vooral randvoorwaardelijk (bijvoorbeeld het energieverbruik moet minimaal 30% lager worden en hoe dit wordt gerealiseerd is dan aan de marktpartij).   

5. Realisatie, beheer en communicatie

Gedurende de realisatie en beheerfase is het van belang hierover te communiceren. De gemeente heeft ten slotte een voorbeeldfunctie.